Zakres usług

 • mapy do celów projektowych
 • tyczenie budynków, urządzeń infrastruktury, elementów zagospodarowania
  terenu
 • inwentaryzacje powykonawcze
 • pomiary sytuacyjno - wysokościowe
 • opracowanie numeryczne map
 • pomiary kontrolne zasiewów rolnych
 • pomiary cieków wodnych
 • mapy batymetryczne
Geodezja ogólna
Geodezja ogólna Geodezja ogólna
 • podziały nieruchomości
 • ustalanie przebiegu granic działek
 • wznowienia znaków granicznych, wyznaczania punktów granicznych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • sporządzanie map do celów prawnych
Geodezja prawna
Geodezja prawna Geodezja prawna
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • zakładanie pomiar i wyrównanie osnów realizacyjnych
 • pomiary pionowości kominów, wież i budowli specjalnych
 • pomiary objętości: nasypów, hałd, wykopów
 • pomiary przemieszczeń; odkształceń i osiadań budowli oraz podłoża
 • pomiary suwnic, układów torowych, układów liniowych
 • pomiary porównawcze
 • pomiary elewacji budynków i budowli
Geodezja inżynieryjna
Geodezja inżynieryjna
Geodezja inżynieryjna